ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

1120

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

แผ่นพับการคัดแยกขยะ-2

แผ่นพับการคัดแยกขยะ-1