สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

207

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561