สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

169

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561