สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

182

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561