สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

146

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/่จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2561