สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2560

173

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ 2560