ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

424

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
เป็นรถยนต์บรรทุก สำหรับการบรรทุก แบบกระบะเหล็กเพื่อขนถ่ายสิ่งของ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้าระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก ตัวเครนมีความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร น้ำหนักเครนไม่น้อยกว่า 3 ตันเมตร โดยที่ปลายเครนยังติดตั้งกระเช้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในที่สูง ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร สามารถยกเทท้ายได้ด้วย ระบบ ไฮดรอลิก โดยมีคันโยกหรือสวิทซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง ชุดกระบอกไฮดรอลิกยกเทท้ายจะต้องมีคุณภาพสูง โดยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่น ซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวรถยนต์
1.1 ตัวรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
1.2 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,300 มิลลิเมตร
1.3 ลักษณะและส่วนประกอบของหัวเก๋ง นอกจากจะเป็นไปตามผู้ผลิตกำหนดให้มาตรฐานแล้ว จะต้องมีวิทยุ AM/FM เล่น CD พร้อมลำโพง และติดตั้งฟิล์มกรองแสง พร้อมเครื่องปรับอากาศ วิทยุสื่อสารประจำรถขนาด 10 วัตต์ 1 เครื่อง พร้อมเสารับส่งสัญญาณ
2. เครื่องยนต์
2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ (ระบบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
2.2 มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
2.3 มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น
3. ระบบส่งกำลัง
3.1 คลัทซ์แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค
3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
4. ระบบห้ามล้อ
4.1 ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิค พร้อมมีห้ามล้อขณะจอด
5. ระบบบังคับเลี้ยว
5.1 พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง ระบบเพาว์เวอร์ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง
(รวมพนักงานขับรถ)
6. ระบบกันสะเทือน
6.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
7. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
7.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
8. สมรรถนะรถ
8.1 สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำ รถขณะบรรทุกเต็ม สมรรถนะ ได้น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม
9. ระบบไฟฟ้า
9.1 ใช้ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 24 โวลท์
9.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิดไม่น้อยกว่า 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์
9.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
9.4 มีแบตเตอรี่ชนิดไม่น้อยกว่า 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 70 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก 9.5
มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร
10. กระบะบรรทุก
10.1 กระบะบรรทุกรูปทรงเหลี่ยมสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ส่วนพื้นมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม.
ส่วนอื่น ๆ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร
10.2 ฝากระบะสามารถเปิดออกได้ทั้ง 3 ด้าน ฝาท้ายสามารถเปิดออกได้เองเมื่อทำการยกเท
10.3 มีตู้สำหรับเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ภายในกระบะ
10.4 กระบะบรรทุก ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
11. ระบบยกเทท้าย
11.1 ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นแบบกระบอกไฮดรอลิกคันใต้ท้องตัวกระบะ โดยมีคันโยก หรือสวิทซ์ควบคุมอยู่ในหัวเก๋ง
11.2 ชุดกระบอกไฮดรอลิก ยกเทท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพสูงผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงาน ผู้ปฏิบัติโดยแนบใบอนุญาต
แสดงเครื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12. เครนไฮดรอลิก
12.1 สร้างด้วยเหล็กทนแรงดึงสูงพิเศษ (EXTRA HIGH STRENGTH STEEL) มีค่าความเค้นที่จุดคราก
(YIELD STRENGTH) ไม่น้อยกว่า 700 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร (N/mm.2 )
12.2 เครนไฮดรอลิกสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 10.20 เมตร และเมื่อต่อกระเช้าสามารถ ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 11 เมตรวัดจากพื้นดินถึงขอบกระเช้า
12.3 เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกห่างจากจุดหมุนไม่น้อยกว่า 7.20 เมตร โดย ไม่ต้องใช้แขนเสริม และกระบอกที่ใช้ยืดแขนเครนเป็นแบบเสาอากาศ (TELESCOPIC CYLINDER) จำนวน 1 กระบอก โดยสามารถยืดออกได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน
12.4 เครนไฮดรอลิกสามารถยืดออกโดยระบบไฮดรอลิกได้ไม่น้อยกว่า 3.40 เมตร
12.5 ที่ระยะ 2.7 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,490 กิโลกรัม
12.6 ที่ระยะ 3.9 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,070 กิโลกรัม
12.7 ที่ระยะ 5.6 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 740 กิโลกรัม
12.8 ที่ระยะ 7.2 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 570 กิโลกรัม
12.9 มีระบบนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
12.9.1 มีระบบป้องกันการล้มหรือความเสียหายของเครน เมื่อโมเมนดัมการยกเกิน
12.9.2 มีระบบควบคุมระบบไฮดรอลิกเพื่อป้องกันการยกน้ำหนักเกิน
12.9.3 มีระบบการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครน เมื่อเกิดการรั่วหรือเสียหาย ของสายไฮดรอลิก
12.9.4 มีการติดตั้งวาล์วปรับสมดุลของระบบไฮดรอลิก ตามจุดต่าง ๆ เช่น กระบอกสูบ , มอเตอร์ เป็นต้น
12.9.5 มีการติดตั้งวาล์วระบายความดัน
12.10 เครนมีน้ำหนักมาตรฐานรวมเท้าช้างไม่เกิน 700 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำหนักชุดกระเช้า และแขนเสริม)
12.11 เครนสามารถหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา
12.12 ติดตั้งที่วัดระดับน้ำมัน และเกวัดอุณหภูมิ
12.13 ระบบการหมุนเป็นชนิดที่ถูกปิดผนึกแน่นหนาทั้งหมด เพื่อป้องกันความชื้นและสิ่งสกปรก 12.14
เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
13. ระบบไฟสัญญาณ
13.1 ด้านบนหัวเก๋ง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนชนิดแผงสั้น ร้อมไฟส่องสว่างไม่ต่ำกว่า 150 วัตต์
สองด้าน
14. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
14.1 กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาสติด ตั้งที่ปลายแขนกระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบ ความสามารถในการทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8,000 โวลท์ และต้องมีหนังสือรับรองการทดสอบจากหน่วยงาน ราชการที่ทำการทดสอบ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
15. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ
15.1 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
15.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
15.3 เครื่องมือตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
15.3.1 เป็นเครื่องมือตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ
15.3.2 ตัวเครื่องสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสายไฟหรือวัสดุอื่นที่มีกระแสไฟฟ้า รั่วไหลอยู่และสามารถแจ้งเตือนจากระยะไกลได้โดยการตรวจจับคลื่นสัญญาณทาง ไฟฟ้าสนามเหล็ก
15.3.3 เมื่อตรวจพบการรั่วไหลหรือมีกระแสไฟฟ้าอยู่จะต้องแสดงการพบด้วยเสียงปิ๊บ และแสงไฟกระพริบเป็นจังหวะ จากช้าไปหาเร็วหรือจากเร็วไปหาช้า เพื่อแสดงถึง ระยะห่างและความแรงของสัญญาณที่พบ
15.3.4 ตัวตรวจจับสามารถตรวจจับหาไฟฟ้าชนิดกระแสสลับที่ความถี่ตั้งแต่ 20 ถึง 100 เฮิร์ต แรงดันทางไฟฟ้าตั้งแต่120 – 46,000 โวลต์หรือสูงกว่า
15.3.5 สามารถปรับตั้งค่าความแรงของสัญญาณตามปริมาณแรงดันไฟฟ้า ที่ต้องการ ตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
15.3.6 สามารถเปิดทำงานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง และมีระบบเตือนแบตเตอรี่ ใกล้หมด และสามารถกันน้ำกระเซ็นสาด และกันฝนได้
16. การพ่นสีและตราหน่วยงาน
16.1 การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลี ยูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
16.2 การพ่นสีภายในกระบะบรรทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
16.3 ตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 2,149,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้งบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1,864,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องมีรายชื่อในบัญชีผู้ซื้อรายการละเอียดในโครงการที่ยื่นเสนอราคาซื้อ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( ทั้งนี้ กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐)และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.nadeesurinlocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๕๘๙๙๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายโฉลม คะเณมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

page_01

page_02

page_03

page_04