ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 16 (เส้นบ้านนางจันทิรา มณีศรี – หนองตาดา) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

28

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านโคกอรุณ หมู่ที่ 16 (เส้นบ้านนางจันทิรา มณีศรี – หนองตาดา) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  »  ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)