ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านระไซร์ หมู่ที่ 7 (บ้านนางสาววรรณา นามเย็น – สระตาพิง) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

32

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านระไซร์ หมู่ที่ 7 (บ้านนางสาววรรณา นามเย็น – สระตาพิง) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  »  ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)