ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสองชั้น หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านนางสมจิต บุญปลอด-โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

9

♣ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสองชั้น หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านนางสมจิต บุญปลอด-โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย » ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)