รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสองชั้น หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านนางสมจิต บุญปลอด-โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

1

♣  รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสองชั้น หมู่ที่ 14 (เส้นบ้านนางสมจิต บุญปลอด-โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)