ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอาลอ หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนางเผือก ยืนยาว-บ้านนายชาติ พะยอมหอม) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

9

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอาลอ หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านนางเผือก ยืนยาว-บ้านนายชาติ พะยอมหอม) รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย »  ดาวน์โหลด  (คลิกที่นี่)