อบต.นาดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 “สรงน้ำพระ รดนำ้ดำหัว ขอพรคณะผู้บริหาร”

10

♣ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 “สรงน้ำพระ รดนำ้ดำหัว ขอพรคณะผู้บริหาร”  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ในวันที่  12  เมษายน  2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์…