โครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี “กิจกรรมอบรมให้ความรู้” ประจำปีงบประมาณ 2565

11

♣  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี “กิจกรรมอบรมให้ความรู้” ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่  8  เมษายน  2565  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน  จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี)…