ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

10

♣  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนายมานะ  ดีล้อม  ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่  30  มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์….