อบต.นาดี ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6

♣  ในวันที่  29  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โ่ดยนายมานะ  ดีล้อม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  มอบหมายให้นายสำราญ  ทะเรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)…