โครงการ “นายอำเภอเมืองสุรินทร์สัญจร”

9

♣  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนายมานะ  ดีล้อม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  พร้อมคณะผู้บริหาร  ปลัด  อบต. ประธานสภา  อบต.นาดี  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ  และข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบลนาดี  ร่วมต้อนรับ  นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง  นายอำเภอเมืองสุรินทร์  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสุรินทร์  ได้เดินทางมาเยี่ยมพบปะชาวตำบลนาดี  ตามโครงการ  “นายอำเภอเมืองสุรินทร์สัญจร”  ในวันที่  25  มีนาคม  2565  ณ  อาคารเอนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์…