ประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7

♣  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนายมานะ  ดีล้อม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  พร้อมคณะผู้บริหาร  และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (EIT)  ร่วมต้อนรับคณะประเมินฯ  จากสำนักงาน  ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์  และร่วมการประเมินตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Extemal Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวันที่  21  มีนาคม  2565  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์….