กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

11

♣  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  โดยนายมานะ  ดีล้อม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.นาดี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  อบต.นาดี  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น  และบำเพ็ญประโยชน์  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี  2565  ในวันที่  18  มีนาคม  2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์…