คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ยกเลิกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

18

♣  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ยกเลิกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  (ดาวน์โหลด)  คลิกที่นี่