ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

21

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับ  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  »  (ดาวน์โหลด)  คลิกที่นี่