คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ยกเลิกหนังสือแจ้งการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

19

♣  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  เรื่อง  ยกเลิกหนังสือแจ้งการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  »  (ดาวน์โหลด)  คลิกที่นี่