ขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานของ อบต.นาดี ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมกันตอบแบบสอบถาม IIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

25
♣  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายในบุคลากรหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดีที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมกันตอบแบบสอบถาม IIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (IIT) ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง คือ
2. scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบ