ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือมาติดต่อราชการกับหน่วยงาน อบต.นาดี ร่วมตอบแบบสอบถาม EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

22
♣  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน ผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมกันตอบแบบสอบถาม EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง คือ
2. scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบ