ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศงบการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

39

»  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศงบการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย) 

»  ดาวน์โหลดเอกสาร  (คลิกที่นี่)