ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

131

»  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น ในสายงานประเภทวิชาการ  เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง  3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  จำนวน  2  ตำแหน่ง  ดังนี้
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับ  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   จำนวน  1  อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข  ระดับ  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน  1  อัตรา
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย  (คลิกที่นี่)