ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตำบลนาดี

32

» องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนายมานะ ดีล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตำบลนาดี  ในวันที่  18 มกราคม  2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…