แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

99

» แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  ในวันที่  13  มกราคม  2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…