อบต.นาดี ร่วมพิธีปิดกองลูกเสือ เนตรนารี…

5

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…