อบต.นาดี ร่วมพิธีสดุดีและเปิดประชุมกองลูกเสือ เนตรนารี

5

» องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนนตำบลนาดี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานงานตำบล ร่วมพิธีสดุดีและเปิดประชุมกองลูกเสือ เนตรนารี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…