ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) งานกิจการประปา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

66

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ของผู้ยื่นประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) งานกิจการประปา (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  » คลิกที่นี่