อบต.นาดี สนับสนุนสถานที่ให้บริการหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-2019 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ (สาธารณสุขเขตรับผิดชอบ รพ.สต.นาดีและ รพ.สต.บ.อาลอ)

18

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สนับสนุนสถานที่ให้บริการหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-2019 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.นาดีและ รพ.สต.บ้านอาลอ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…