สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2559

195

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ สขร.1)  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 (คลิกที่นี่)

เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (คลิกที่นี่)

เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 (คลิกที่นี่)

เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (คลิกที่นี่)