แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2564 (ผ่านช่องทางที่กำหนด)…

9
ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
หรือยื่นหนังสือแจ้งเหตุฯ ต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน