สรุปผลการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.นาดี (อย่างไม่เป็นทางการ)…

78

»  สรุปผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…