ประชาสัมพันธ์การประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี)…

10

»  งานจัดเก็บรายได้ แจ้งประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์…