ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง

8
»  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ฯ สามารถขอรับแบบการแต่งตั้งตัวแทนฯ และยื่นหนังสือด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นี้…
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 6 ตัวแทนผู้สมัครประจำ ณ ที่เลือกตั้ง ข้อ 102 ตัวแทนผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่งละหนึ่งคนเพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.2/6 ก่อนวันเลือกตัั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน…