ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

11

» ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือพบว่ามีชื่อบุคคลอื่่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564…