รณรงค์ชาวตำบลนาดีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

63