คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.

70