ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

45
  ศูนย์สานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.นาดี แจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ้ืนหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 กำหนดให้ภายในเก้าสิบวันนับจากการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์
  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาดี จึงขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.นาดี ยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันจันทร์ ที่ 27 ธ.ค. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เวลา 09.00-12.00 น. (รายละเอียดกำหนดการยื่นฯ ตามเอกสารแนบท้ายที่ส่งมาด้วยนี้)
»  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบบัญชีฯ และตัวอย่างบัญชีฯ ได้จากเว็บไซต์ สนง.กกต.ประจำ จ.สุรินทร์ www.ect.go.th/surin
»  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแน่บท้าย  คลิกที่นี่