อบต.นาดี จัดสถานที่เตรียมรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต./สมาชิกสภา อบต.

15

»  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมกับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ในวันที่  8  ตุลาคม  2564  ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…