อบต.นาดี สนับสนุนยานพาหนะ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาลอ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ)

17

» องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สนับสนุนยานพาหนะ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาลอ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ)  ในวันที่  7  ตุลาคม  2564 ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019…