ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

12
»ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2564  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)…