ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

10
» ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2564  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)….