อบต.นาดี สนับสนุนยานพาหนะ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาลอ ไปให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

15

»14 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โดยนางสาวพุดตาน แก้วปลั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สนับสนุนยานพาหนะ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาลอ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019…