ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

49

» ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร ์ จังหวัดสุรินทร์…