ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

48

»  สภาองค์การบริหารส่วนนตำบลนาดี  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  ในวันที่  6  สิงหาคม  2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…