ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

49

 

» สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์…