ประชาสัมพันธ์การแต่งตัั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตัังเพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

75

♦  ศูนย์ประสานงานการเลือกตัั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี แจ้งประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ฯ สามารถขอรับแบบการแต่งตั้งตัวแทนฯ และยื่นหนังสือด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นี้
♦  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 6 ตัวแทนผู้สมัครประจำ ณ ที่เลือกตั้ง ข้อ 102 ตัวแทนผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่งละหนึ่งคนเพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.2/6 ก่อนวันเลือกตัั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน….

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่  :  แบบการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ฯ (ส.ถ./ผ.ถ. 2/6)